Skip to main content

SOCIÁLNE SLUŽBY

Nemocnica PRO VITAE Gelnica je aktívna v rozširovaní svojich činností v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, čím poskytuje služby občanom okresu Gelnica a regiónu Hnilecká dolina
 • Vrchná sestra: Renáta Pindrochová
 • Zástupca: Valéria Nemčíková

Kontakty

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

 • ZOS1 kontakt: 053/4163 272
 • ZOS2 kontakt: 053/ 4163 246
 • ZOS3 kontakt: 053/ 4163 240

ZARIADENIE PRE SENIOROV

 • ZPS1 kontakt: 053/ 4163 272
 • ZPS2 kontakt: 053/ 4163 385

Pre našich prijímateľov sociálnych služieb poskytujeme

Odborné činnosti

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálnu rehabilitáciu
 • Ošetrovateľskú starostlivosť

Obslužné činnosti

 • Ubytovanie osobné vybavenie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Ďalšie činnosti

 • Úschovu cenných vecí
 • Záujmovú činnosť
 • Iné činnosti

Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Odborný personál poskytuje pomoc pri jednotlivých úkonoch odkázanosti na pomoc inej osoby podľa individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby. Rozsah tejto pomoci závisí od určeného stupňa odkázanosti na sociálnu službu. Úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej osoby, spolu s ich rozsahom vyjadreným predpokladaným počtom hodín v rámci určeného rozpätia, sú uvedené v posudku o odkázanosti na sociálnu službu.

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo poskytujeme na úrovni základného sociálneho poradenstva, ktoré zahŕňa posúdenie povahy problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problémov a v prípade potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Zároveň ponúkame konkrétnu pomoc, o ktorú fyzická osoba požiada. Na zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb je pri poskytovaní sociálneho poradenstva nevyhnutná spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby.

So súhlasom plnoletej fyzickej osoby poskytujeme poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, získavaní osobných dokladov, spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní liečiv, písomnej komunikácii v úradnom styku a pri vybavovaní ďalších záležitostí v záujme fyzickej osoby.

Sociálna rehabilitácia

Táto odborná činnosť je zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby prostredníctvom rozvoja a nácviku zručností, aktivizácie schopností a posilňovania návykov pri sebaobsluhe, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách, pričom sa maximálne využívajú prirodzené zdroje v rodine a komunite. Cieľom je dosiahnuť čo najvyšší stupeň spoločenskej integrácie.

Pri fyzických osobách odkázaných na pomoc inej osoby vykonávame sociálnu rehabilitáciu formou nácviku používania rehabilitačných pomôcok, nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučby písania a čítania, nácviku zrakového vnímania, prác v domácnosti, sebaobslužných úkonov a sociálnej komunikácie.

Tieto aktivity a služby majú za cieľ znížiť mieru závislosti na iných osobách a podporiť dosiahnutie maximálnej možnej miery samostatnosti a sebestačnosti, s ohľadom na zdravotné postihnutie a individuálne potreby jednotlivca. Program sociálnej rehabilitácie je integrálnou súčasťou individuálneho plánu každého prijímateľa sociálnej služby.

Ošetrovateľská starostlivosť

V rámci tohto procesu poskytujeme zdravotnú starostlivosť prijímateľom sociálnej služby s dlhodobým alebo trvalým zdravotným postihnutím v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Primárnu zdravotnú starostlivosť zabezpečuje zmluvný všeobecný lekár, ktorý vykonáva návštevy priamo v zariadení a pri imobilných pacientoch priamo pri lôžku. Odborné lekárske vyšetrenia priamo v zariadení vykonáva aj psychiater. Kontrolné vyšetrenia klientov v rámci ambulancií v nemocnici zabezpečuje personál zariadenia. V prípade, že prijímateľ vyžaduje vyšetrenie mimo nemocnice, tak v takomto prípade vyšetrenie plne zabezpečuje rodina klientov. Nakoľko nemocnica poskytuje dopravnú zdravotnú službu DZS má prijímateľ možnosť využiť aj predmetnú službu, na ktorú je potrebné sa vopred objednať.

Ošetrovateľskú starostlivosť v našom zariadení poskytuje zdravotný personál, konkrétne zdravotné sestry. Starostlivosť a opateru zabezpečujú opatrovatelia nášho zariadenia. K dispozícii máme tiež rehabilitačnú miestnosť, kde môžu prijímatelia sociálnych služieb využívať rehabilitačné služby.

Obslužné činnosti

Ubytovanie

Pre prijímateľov sociálnych služieb je zabezpečené ubytovanie v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách. Každá ubytovacia jednotka spĺňa základné štandardy bývania. Pri prideľovaní ubytovania berieme do úvahy závažnosť zdravotného stavu, pohlavie a snahu o harmonické spolunažívanie prijímateľov sociálnych služieb.

Osobné vybavenie

Prijímateľ sociálnej služby je zodpovedný za zabezpečenie vlastného osobného vybavenia, ako je oblečenie, obuv a ďalšie osobné potreby. Ak si prijímateľ tieto veci nedokáže zabezpečiť sám, môže sa obrátiť na svoju rodinu, ktorá mu pomôže s ohľadom na jeho potreby a zdravotný stav.

Každá izba je vybavená stálym lôžkom pre každého ubytovaného, spoločným stolom, stoličkou, skriňou, nádobou na odpadky a nočným stolíkom pri každom lôžku. K vybaveniu lôžka patrí matrac, vankúš s obliečkou, prikrývka s obliečkou a plachta. Izby majú možnosť pripojenia televízie a internetu. Spoločenské miestnosti sú zariadené kreslami, sedačkami, záclonami, dekoráciami, obrazmi a odpadovými košmi.

Stravovanie

Je poskytované v zmysle platných predpisov o spoločnom stravovaní v rozsahu jednotlivých diét. Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta, a podľa stravných jednotiek.

Celodenné stravovanie zabezpečujeme prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke zariadenia.

V zariadení sa podávajú dve druhy stravy

 • Racionálna strava sa podáva 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera
 • Diabetická strava sa podáva 6x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera II

Mobilní obyvatelia sa stravujú v hlavnej jedálni, klienti s obmedzenou mobilitou a imobilným sa strava vynáša priamo k lôžku.

Prijímatelia sociálnej služby, ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení celoročnou pobytovou formou s poskytovaním stravovania, sú povinní odoberať stravu aspoň v rozsahu podľa aktuálne platnej legislatívy.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne

Upratovanie obytných miestností, príslušenstva obytných miestností, spoločných priestorov zariadenia sa realizuje podľa upratovacieho plánu, ale aj podľa individuálnych potrieb.

Zariadenie má vlastnú práčovňu, kde sa podľa harmonogramu prania a podľa individuálnej potreby zabezpečuje pranie, žehlenie a údržba bielizne, a šatstva prijímateľov sociálnej služby.

Ďalšie činnosti

Úschova cenných vecí

Zariadenie má zabezpečené podmienky na úschovu cenných vecí. Na žiadosť prijímateľa sociálnej služby alebo súdom ustanoveného opatrovníka prevezme cenné veci do úschovy, uzatvorí zmluvu o úschove cenných vecí a zaeviduje ju do registra zmlúv o úschove cenných vecí.

Záujmová činnosť

Aktivity sa uskutočňujú v súlade s plánom kultúrno-výchovnej a záujmovej činnosti na príslušný kalendárny rok, a prispôsobujú sa aktuálnym a individuálnym požiadavkám prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia majú možnosť slobodne si vybrať, ktoré aktivity chcú využívať podľa svojich schopností a zdravotného stavu.

Našim prijímateľom sociálnych služieb zabezpečujeme rôzne kultúrne aktivity, najmä účasť na kultúrnych vystúpeniach priamo v zariadení. Medzi tieto podujatia patria vystúpenia detí zo základných a materských škôl pri príležitostiach ako Deň matiek alebo Mesiac úcty k starším. V zariadení sa tiež pravidelne konajú spoločenské posedenia.

Vedenie zariadenia v spolupráci s výborom obyvateľov organizuje počas letných mesiacov tematické výlety do rôznych kultúrnych a rekreačných stredísk, a miest. Vzhľadom na veľký záujem obyvateľov sa každoročne v letných mesiacoch organizujú opekačky priamo v areáli zariadenia, sprevádzané hudbou a tancom. Plánované aktivity v kreatívnom okienku pomáhajú prijímateľom sociálnych služieb zmysluplne tráviť voľný čas. Rozvoj a upevnenie kognitívnych funkcií podporujeme prostredníctvom spoločenských hier, vedomostných kvízov, pamäťových cvičení, čítania rôznej literatúry a spomienkových aktivít.

Iné činnosti

Pre zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných sociálnych služieb zariadenie zabezpečuje a vytvára podmienky na poskytovanie fakultatívnych služieb, ako sú zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky, pedikúra, kadernícke a holičské služby a ďalšie. Tieto fakultatívne služby sú poskytované zariadením na základe požiadaviek a individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby.

V priložených dokumentoch nájdu občania informácie o tom, ako postupovať, ak ich situácia a stav vyžadujú sociálnu alebo opatrovateľskú službu.

Zariadenia sú určené občanom odkázaných na sociálnu, opatrovateľskú a zdravotnú službu so stupňom odkázanosti

č. 2 a viac – Zariadenie opatrovateľskej služby

č. 4 a viac – Zariadenie pre seniorov

2024 Podmienky prijatia do ZOS
2024 Podmienky prijatia do ZPS
2024 Ziadost klienta o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
2024 Ziadost o prijatie do ZOS
2024 Ziadost o prijatie do ZPS

Chystáte sa na vyšetrenie do Nemocnice PRO VITAE?

Naše ambulancie a pracoviská sú prístupné pre každého pacienta, bez ohľadu na jeho zdravotnú poisťovňu.

Ako sa môže pacient objednať na vyšetrenie?

Pri objednaní na vyšetrenie má pacient niekoľko možností:

Telefonická rezervácia termínu na čísle 053/ 4163 200 v čase od 7:00h do 15:00h.
Rezervácia termínu osobne v Nemocnici PRO VITAE v čase od 7:00h do 15:00h.

Po rezervácii termínu pacient obdrží prostredníctvom SMS správy a emailu potvrdenie o rezervácii. 48 hodín pred vyšetrením pacient obdrží SMS správu a email, ktorý mu pripomenie termín vyšetrenia.