Skip to main content

ODCH

Oddelenie dlhodobo – chorých

 • Hlavný kontakt: 053/ 4163 212
 • Primár oddelenia: MUDr. Milan Remáč

Lekári:

 • MUDr. Alena Müllerová
 • MUDr. Barbora Ďuricová
 • MUDr. Lívia Dvouletá

 • Námestníčka pre LPS: MUDR. Irena Remáčová
 • Vrchná sestra: Jozefa Zákutná

Ostatné kontakty

 • Kontakt: 053/ 4163 282
 • Kontakt: 053/ 4163 273
 • Kontakt: 053/ 4163 277
 • Kontakt. 053/ 4163 257

O oddelení

Demografická štúdia spádovej oblasti vypracovaná odborníkmi z tohto odboru poukazuje na potrebu zamerať sa na tzv. chronické ochorenia, ktoré vyplývajú z toho, že mladí ľudia opúšťajú región z pracovných dôvodov a obyvateľstvo regiónu „starne“. Starší ľudia potrebujú dostupnú zdravotnú starostlivosť, keďže k pribúdajúcemu veku sa pridružujú rôzne chronické ochorenia.

Nemocnica PRO VITAE sa orientuje na zdravotnú starostlivosť pre dlhodobo chorých pacientov, pre ktorých zriadila a zrekonštruovala dve poschodia v zdravotníckom zariadení spolu aj s nadštandardnými priestormi.

Lôžkové oddelenie dlhodobo-chorých pacientov bolo otvorené a uvedené do prevádzky v januári roku 2008.

Poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobo liečebnú, rehabilitačnú a komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o chronicky chorých. Na oddelenie dlhodobo chorých sú prijímaní pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku.

Pacienti sú umiestňovaní v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách.  Príjem pacientov je formou objednania na odporučenie obvodného lekára, alebo prekladom z iných oddelení.

Minimálna odporúčaná doba hospitalizácie na ODCH je 10 dní.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Mimo uvedených návštevných hodín sa v osobitných prípadoch budeme snažiť vyhovieť Vašim individuálnym požiadavkám.

Chodiaci pacienti môžu využívať na stretnutia s návštevami návštevnú miestnosť aj vonkajšie priestory s lavičkami v areáli nemocnice.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Čo potrebujete k hospitalizácii

preukaz poistenca, odporučenie na hospitalizáciu, osobné veci (pyžamo, domácu obuv, uterák, hygienické potreby).

Liečebné možnosti/výkony

 • Pokračovanie v liečbe chronických chorôb
 • Diagnostika a terapeutické postupy s využitím najnovších odborných poznatkov
 • Zabezpečovanie kontroly laboratórnych vyšetrení
 • Zabezpečovanie realizácie ultrazvuku (USG)
 • Ošetrovateľská starostlivosť

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sa zameriavame na:

 • Polohovanie celého tela
 • Odľahčovanie miest vystavených najväčšiemu tlaku (antidekubitárne matrace)
 • Masáže oblastí vystavené najväčšiemu tlaku
 • Včasnú mobilizáciu, včasné vstávanie – na zabránenie komplikácie pri dlhodobej imobilizácii
 • Dýchaciu gymnastiku (organizujeme a kontrolujeme prehĺbené dýchanie)
 • Vedenie pacienta k aktívnemu cvičeniu všetkých nepostihnutých častí tela – k zvyšovaniu sebestačnosti a čo k najväčšej sebaobsluhe
 • Nácvik sebaobsluhy všetkých bežných činností
 • Toaletu a hygienickú starostlivosť, ktorú vykonávame minimálne trikrát denne a podľa potreby, respektíve stavu pacienta

V spolupráci s rehabilitačným pracovníkom (fyzioterapeutom) vykonávame aktivity zamerané na prevenciu vzniku dekubitov, tromboembolických komplikácií, imobilizačného syndrómu, vzniku svalových kontraktúr, udržanie kĺbovej pohyblivosti a starostlivosti o vyprázdňovanie.

Všeobecné pokyny k hospitalizácii

ODCH: Informácie a postup pre umiestnenie pacienta

ODCH Indikačný zoznam diagnóz

Indikačný zoznam diagnóz pre oddelenie dlhodobej starostlivosti (ODCH) obsahuje výber zdravotných stavov a diagnóz, pri ktorých je odporúčaná dlhodobá hospitalizácia alebo intenzívna rehabilitačná starostlivosť. Tento zoznam slúži ako vodítko pre lekárov pri rozhodovaní o vhodnosti umiestnenia pacienta na ODCH. Medzi najčastejšie indikácie patria chronické ochorenia, stavy po náročných chirurgických zákrokoch, komplikované úrazy a stavy vyžadujúce dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť.

ODCH – Ako postupovať

Postup pri umiestnení pacienta na ODCH zahŕňa nasledovné kroky:

 1. Vyhodnotenie zdravotného stavu pacienta: Lekár zhodnotí potreby pacienta a rozhodne, či spĺňa kritériá pre umiestnenie na ODCH podľa indikačného zoznamu diagnóz.
 2. Príprava žiadosti: Vypracovanie a podanie žiadosti o umiestnenie pacienta na ODCH.
 3. Schválenie a plánovanie: Po schválení žiadosti sa naplánuje prevoz pacienta a určí sa individuálny plán starostlivosti na základe jeho zdravotných potrieb.

Žiadosť

Podanie žiadosti o umiestnenie na ODCH zahŕňa:

 1. Vyplnenie formulára: Lekár vyplní žiadosť o umiestnenie pacienta na ODCH, ktorá obsahuje podrobnosti o zdravotnom stave pacienta a dôvod na dlhodobú starostlivosť.
 2. Dokumentácia: Priloženie potrebnej zdravotnej dokumentácie, vrátane lekárskych správ, výsledkov vyšetrení a indikačného listu.
 3. Podanie žiadosti: Odoslanie vyplnenej žiadosti a priložených dokumentov príslušnému oddeleniu alebo inštitúcii zodpovednej za schvaľovanie umiestnenia na ODCH.

Doporučenie

Získanie doporučenia pre umiestnenie na ODCH zahŕňa:

 1. Konzultácia s odborníkom: Pacient alebo jeho rodinný príslušník konzultuje potrebu dlhodobej starostlivosti s odborníkom (praktický lekár, špecialista).
 2. Vypracovanie doporučenia: Odborník na základe vyhodnotenia zdravotného stavu pacienta vypracuje písomné doporučenie k umiestneniu na ODCH.
 3. Predloženie doporučenia: Predloženie doporučenia spolu so žiadosťou a potrebnou dokumentáciou príslušnému zariadeniu, ktoré rozhoduje o umiestnení na ODCH.

Tento postup zabezpečuje, že pacienti, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť, dostanú vhodné a kvalitné ošetrenie na špecializovanom oddelení.


Potrebujete dlhodobú starostlivosť o svojho blízkeho? Ponúkame Vám naše sociálne služby.

Chystáte sa na vyšetrenie do Nemocnice PRO VITAE?

Naše ambulancie a pracoviská sú prístupné pre každého pacienta, bez ohľadu na jeho zdravotnú poisťovňu.

Ako sa môže pacient objednať na vyšetrenie?

Pri objednaní na vyšetrenie má pacient niekoľko možností:

Telefonická rezervácia termínu na čísle 053/ 4163 200 v čase od 7:00h do 15:00h.
Rezervácia termínu osobne v Nemocnici PRO VITAE v čase od 7:00h do 15:00h.

Po rezervácii termínu pacient obdrží prostredníctvom SMS správy a emailu potvrdenie o rezervácii. 48 hodín pred vyšetrením pacient obdrží SMS správu a email, ktorý mu pripomenie termín vyšetrenia.