Skip to main content

Projekt 2015

Modernizácia zdravotníckej techniky v ambulanciách PRO VITAE n.o., Gelnica

Cieľ projektu:

  • Prostredníctvom investičných aktivít zvyšovať kvalitatívnu a kvantitatívnu úroveň poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Výsledky projektu:

  • Zabezpečiť príslušné prístrojové vybavenie zdravotníckej techniky pre účely vybavenia špecializovaných ambulancií s prioritou na ochorenia „skupiny 5“, teda so zameraním sa na prevenciu a diagnostiku uvedenej skupiny ochorení.
  • Zefektívnenie poskytovanej ambulantnej starostlivosti

Očakávané špecifické výsledky:

  • Zníženie potreby hospitalizácií pre uvedené ochorenia „skupiny 5“ zlepšením primárnej prevencie využívaním modernej zdravotníckej techniky.
  • Skrátenie doby práceneschopnosti.
  • Zrýchlenie návratu pacienta do pôvodného sociálneho a ekonomického prostredia.

OP Zdravotníctvo

Projekt je v súlade s Operačným programom Zdravotníctvo, Prioritná os 2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, Opatrenie 2.1, rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej starostlivosti, zabezpečenie modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5“, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.

Realizácia projektu v priebehu mesiacov september až december 2015.

V roku 2011 naše zdravotnícke zariadenie PRO VITAE n.o., VšN Gelnica reagovalo na výzvu Ministerstva zdravotníctva SR pre Operačný program Zdravotníctvo a  predložený projekt na „Rekonštrukciu ambulantných priestorov a modernizáciu technológií polikliniky Všeobecnej nemocnice v Gelnici“, financovaný z nenávratných zdrojov EÚ bol schválený.

Rekonštrukcia pozostáva z dvoch etáp, a to stavebnej časti a druhej časti, ktorou je nákup zdravotníckeho vybavenia.

V mesiaci október 2012 začala stavebná firma DAG SLOVAKIA a. s. Prešov, ako víťazná firma verejnej súťaže, s rekonštrukciou a modernizáciou odborných ambulancií. Práce sú vykonávané za plnej prevádzky nemocnie, pred samotnou realizáciou boli odborné ambulancie presťahované do voľných priestorov na 2. poschodie  lôžkovej časti nemocnice.

Víťazom verejnej súťaže na nákup zdravotníckeho vybavenia sa stala firma ASKIN& Co, spol. s r. o. Bratislava. Zabezpečená bude moderná zdravotnícka technológia a prístrojové vybavenie, napríklad nové ultrazvukové prístroje, video gastroskop, flexibilný video kolonoskop, spirometer, odsávacia pumpa, oxygenátor a mnoho ďalších.

V  nových ambulanciách vybavených novými prístrojmi chceme našim pacientom skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti.